زیبایی شناسی در معماری

زیبایی شناسی ، قابلیتی است برای درک بهتر اجسام و باعث تغییر در نگرش می گردد. ( تئودوروآدورنو)

در معماری مقوله زیبایی شناسی نقش بسزایی ایفا می کند.تمامی عوامل مؤثر باید نسبت به یکد یگر

سنجیده شده تا نتیجه کار مصالحه ای از کل آن باشد.

به گفته رومالدو جیور گلاس  ( در واقع قرابت زیبایی شناسی همچون قرابت های اخلاقی و اجتماعی اغلب

منجر به یک هماهنگی دقیق می گردد.

هنر معماری در اتاقی آرام و ساکت آفریده نمی شود، بلکه به سفارش یک کارفرمای ساختمان زیر نظر

متخصصین و با رعایت قوانین حقوقی و فیزیکی تجلی می یابد.

واژه زیبایی شناسی (استتیک) ریشه یونانی داشته و به معنای دریافت است. هدف زیبایی شناسی این است
که چگونگی محیط اطراف و جایگاه شخص در محیط اطراف را به معنای واقعی درک کند.همان نقشی که عقل

را که در علم اخلاق دارد ، ذوق و سلیقه در علم زیبایی شناسی ایفا می کند.

هدف هر معمار خوب یک اثر معماری خوب است، منظور از واژه خوب از یک طرف رعایت تمامی قوانین

فیزیکی بنا، عوامل اقتصادی و کاربردی و… از طرف دیگر تشکیل یک ساختار زیبا و رضایت بخش می باشد.

(ک. زیبایی شناسی در معماری- ن.یورگ کورت گروتر)

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳