نام پروژه : دبیرستان دیاموند رانچ

معمار :گروه معماری مورفوسس

موقعیت بنا : کالیفرنیا

زمان ساخت : سال ۲۰۰۰

تصورات معمارانه به همراه در طراحی دبیرستان دیاموند رنچ با هم آمیخته شده است.

مدرسه در زمینی با شیب زیاد واقع شده که شیب آن از ۱:۱  به  ۱:۵   افزایش می یابد و مورفویس از این تغییرات شیب برای بوجود آوردن یک سری ساختمان و بازی با زمین که اثر معماری و اثرات متقابل توپوگرافی است، سود می برد. فضاهای ورزشی بیرونی در قسمت بالایی و پایینی تپه با دو ردیف ساختمان و مسیر پیاده روی بین آن قرار دارد.

DiamondRanchHS_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_CarolHighs

هندسه شکسته که به سمت پایین تپه کم می شود، مسیر حرکتی برای تمام مجموعه و مسیر عبوری پیاده رو برای شکل دادن محوطه بیرونی را تعریف می کند. ساختمان های مرتبط  و جدا شده، معماری مناسبی برای یک دبیرستان پر از جوان های بالغ می باشد. فضاهایی با برگشت صدایی و گسل های متزلزل که در نزدیکی کوه ها قرار دارد، منطقه را تعریف می کند. این پروژه نیاز به مقدار پول زیادی دارد و بدلیل حجم زیاد استفاده از بیشترین نمونه پالت ها از جنس هایی با قیمت بالا، دارای اجرای پیچیده ای می باشد. انواع آزمایش های معماری که برای مورفویس شناخته شده است، با ایده های آگاهانه اجتماعی که انواع مختلف محیط های یک مدرسه دارند ترکیب شده و متمایل به توسعه، پیچیدگی و کمال آور است.

DiamondRanchHS_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_CarolHighs

موارد زیر از شاخصترین ایده های پروژه می باشند:

۱- محوطه بوسیله هندسه ی لبه دار و تیرهای پیش آمده خاص مفصل بندی شده است.

۲- دره مرکزی که دامنه کوه را قطع کرده است به عنوان خیابان پیاده رو استفاده شده است.

۳- یکی از حیاط های داخلی، بوسیله فضاهای تدریس دیده می شود.

DiamondRanchHS_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_CarolHighs

cid_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_Diamond_Ranc

cid_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_Diamond_Ranc

cid_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_Diamond_Ranc

cid_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_IMG_1615

cid_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_002

cid_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_008

DRH_DI_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_04-512

DiamondRanchHS_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_CarolHighs

DiamondRanchHS_طراحی معماری دانشگاه معماری دبیرستان دیاموند رانچ_CarolHighs

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳