ایجاد طیف در بدنه ی حجم

1-001_400_02
نکته:در ترسیم درختان باید به ابعاد آنها توجه داشته باشیم که خیلی بزرگ و کوچک نشود، زیرا بنا را تحت تاثیر قرار میدهد.

ایجاد کادر در آسمان با نقطه ی تاکید
1-002_400
نکته: به ایجاد سایه روشن در بنا توجه شود.

راندوی گرافیکی محیط پیرامون
2-003_400

2-004_400
نکته: در برخی موارد برای راندو از اشکال گرافیکی همچون دایره، مربع و… استفاده میشود.

راندو با جزئیات
3-005_400
نکته: وقتی بنا با جزئیات زیاد کار شده، به ترسیم و راندوی آسمان نیازی نیست.

ایجاد کادر با خطوط آسمان
3-006_400

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳