t52

زندان طراحی شده توسط طراحان جورج نوبلوچ و آندره آس تی جلد با دقت تمام تصورات گذشته و از پیش محتوم از کلمه “زندان” را به چالش میکشد و پیشنهادات نوینی را در این خصوص ارایه میدهد. ایده ای ساده و قدرتمند که یک آسمانخراش شهری را به عنوان زندان معرفی می کند.

ساختار امروزی زندانهای شهری متناسب با پیشرفتهای دهه های اخیر، رشد و شکوفایی نداشته است. برای همین است که امروزه زندانهای ما به شدت نیازمند تخیل، نوآوری و سازماندهی دوباره است. در حالیکه امروزه توجه جامعه شناسان به مسایل مزبوط به زندان و زندانی بیش از گذشته است، اما ماهیت فیزیکی و ساختاری زندانها هنوز در مراحل اولیه مانده است. این بدین معنی است که طراحان، معماران و برنامه ریزان میبایست با نگاه انتقادی به وضعیت کنونی، نقش بیشتری در طراحی و ساماندهی عملکردی زندانهای آینده ایفا کنند.

زندان طراحی شده توسط طراحان جورج نوبلوچ و آندره آس تی جلد با دقت تمام تصورات گذشته و از پیش محتوم از کلمه “زندان” را به چالش میکشد و پیشنهادات نوینی را در این خصوص ارایه میدهد. ایده ای ساده و قدرتمند که یک آسمانخراش شهری را به عنوان زندان معرفی می کند.

فرم کلی مجموعه شامل ۳ برج منحنی شکل است. ساختار و ماهیت این منحنیهای شکسته مفهوم حرکت و گردش را به بهترین شکل بیان میکند. هر برج از ۳ بخش انفرادی، انتقال و بخش عمومی تشکیل شده است که بخش انفرادی در بالا، بخش انتقال در وسط و بخش عمومی در پایین برجها ساماندهی شده اند. این برج ها در بخشهای مربوط به حبس و نگهداری از هم جدا بوده و در بخش عمومی با هم تداخل پیدا میکنند. همچنین به علت تعاملات بیشتر زندانیان با هم و آموزشهای عمومی بخشهای پایینی شامل واحدهای مسکونی و خدمات عمومی شهری نیزاست.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳