طرح  برای مسابقه طراحی شهری

طرح  برای مسابقه طراحی شهری

این طرح پیشنهادی حوزه عمومی برای “مسابقه ی مداخله ی شهری”(Urban Intervention competition)،که توسط دفتر پرود(PRAUD) طراحی شده، راهی جدید در خلق گفتگو بین پارک و شهر ایجاد کرده است. هر حجم صلب و یا توخالی؛ توپوگرافی خود را ارائه می کند و بنابراین توپوگرافیِ یک [جسم] صلب؛ تجربیات متفاوتی در اختیار عابران و دوندگان در پارک قرار می دهد، در حالی که توپوگرافی [فضاهای] تهی گونه های مختلفی از عملکردها و چشم انداز را ارائه می کنند.

 

طرح  برای مسابقه طراحی شهری

به علت کاربری سابق، این سایت انفصالی در مقیاس را از بلوک های اطراف می سازد. به منظور هرچه بیشتر نزدیک کردن این مقیاس به مقیاس انسانی، شبیه شبکه ی اصلی در شهر سیاتل(Seattle)، الگویی جدید در این سایت معرفی می شود. منطق این الگو، نقاط دسترسی گوناگون در اطراف سایت را مرتبط می کند. مدل پیشنهادی برای گذرگاه عابران؛ تنها شامل کاهش مقیاس این سایت نیست، بلکه دسترسی ها را نیز به سایت ارتقا می دهد.

طرح  برای مسابقه طراحی شهری

حیاط ها تبدیل به [فضای] تهی می شوند و گذرگاه ها به عنوان [جسم] صلب باقی می مانند. برای گسترش ذات بافتِ اطراف، نه تنها نقاط دسترسی چندگانه افزایش یافته، بلکه رابطه ی چشمه ی لون(Lawn) و چشمه ی بین الملل(International Fountain)، در این پارک با کمی تغییر تکرار شده است. با چنین روشی ویژگی های موجود [در بستر]، برای پارک جذب و تقویت می شوند.

 

طرح  برای مسابقه طراحی شهری

 

 

طرح  برای مسابقه طراحی شهری

طرح  برای مسابقه طراحی شهری

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳