آموزش راندو نما با دو طیف رنگی متفاوت

استفاده از دو طیف رنگی گرم و سرد ،باید با فصول مورد نظر در طراحی تطبیق داشته باشد.از هر رنگی متناسب با فصول مورد نظر استفاده کنید تا کیفیت راندوی آن افزایش یابد.

133_400_02

 

111-001_400_03

 

 

ترکیب خطوط افقی و عمودی

 

ytuti_400

 

ترکیب سنگ های کوهی با مصالح ساختمانی مانند :آجر و چوب

7uyt_400_01