میانگین قیمت خریدو فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده ازطریق بنگاه های معاملات ملکی درنیمه دوم سال ۹۰ در کشور ۲ میلیون و ۵۷۵ هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همان سال ۳۵٫۲ درصدافزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ازآن ۴۳٫۲ درصدکاهش داشته است.

e23

براساس نتایج طرح جمع آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور نیمه دوم سال ۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است،بخشی از کاهش قیمت نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل تنزل سهم معاملات در شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران نسبت به شهرهای کوچک بوده است.

در میان استان های کشور، بالاترین میانگین قیمت یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده ۱۱ میلیون و ۸۲ هزار ریال در استان تهران و پایین ترین آن ۵۸۷ هزار ریال در استان بوشهر بوده است.

همچنین پایین ترین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی، مربوط به استان کرمان با ۳۸ هزار ریال و بالاترین میزان آن در استان تهران با ۹۹ میلیون و ۷۴۶ هزار ریال به دست آمده است.

**متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی

میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۰میلیون و ۴۰۶ هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۰، ۲۰ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹٫۵درصد افزایش داشته است.

مقایسه میانگین قیمت در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ۲۰ میلیون و ۳۱۷ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۲میلیون و ۲۰۴ هزار ریال در استان بوشهر بوده است.

از سوی دیگر، پایین ترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان بوشهر با ۸۰ هزار ریال و بالاترین قیمت آن متعلق به استان تهران با ۱۲۶ میلیون ریال بوده است.

**متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی

میانگین اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی ۵۳هزار و ۲۲۵ ریال بوده که نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۰، ۲۷٫۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۵۸٫۹ درصد افزایش داشته است.

قسمتی از افزایش قیمت نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل افزایش سهم معاملات در شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران نسبت به شهرهای کوچک است.

در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه برای هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ۱۰۲هزار و ۳۱۶ ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۲هزار و ۶ ریال ریال در استان خراسان جنوبی بوده است.

همچنین، کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان خراسان جنوبی با یک هزار و ۵۵۵ ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با ۵۰۳ هزار و ۷۵۰ ریال بوده است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳