اسکیس و راندو های زیبا

 

راندو یک «رسانه» و یا یک «عامل ارتباط» است. ارتباط اجزای طرح با هم، با زمینه، با طراح و کارفرما و یا دیگر عوامل درگیر ساخت.
راندو پلی است دو سویه از چیزی به چیز دیگر، از طراح به کاغذ سفید و از کاغذ به ذهن. از طراح به کارفرما و از او به خودش. اگر این رفت و برگشت را به جریانی یکسویه صرفاً از طراح و یا راندو کار به کارفرما تقلیل دهیم، بی شک راندو را به سان ابزاری برای طراحی از دست خواهیم داد.

از کتاب : راندو و ترسیم رنگی / مایکل ای دویل

rendering_Gallery_large-038

 

 

quickCooper

 

non-porfit-development-illustration-Charlottsville-housing

stJWomens

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳