قاب خمشی

قاب های خمشی تشکیل شده اند از یک یا دو قاب پرتال که تیر ها و ستون های آن با اتصالات مقاوم خمشی به هم متصل شده اند که تغییر شکل های خمشی را از تیر به ستون و یا بالعکس منتقل می کنند. تیرها و ستون ها با یکدیگر کار می کنند تا سازه در مقابل نیرو های وزنی و جانبی مقاومت کند. مقاومت خمشی باعث می شود که قاب های خمشی منعطف ترو شکل پذیر تر از قاب های مهاربندی شده و یا دیوار های برشی باشند. رفتار شکل پذیر این سیستم باعث می شود که انرژی ناشی از زلزله را جذب کند ولی تغییر مکان جانبی را که برای آرامش ساکنین و امنیت آنها مهم است را افزایش می دهد.

7_400_01

قاب های خمشی باعث ایجاد فضا های آزاد معماری با کمترین تداخل سازه ای می شوند. ساختمان های اداری که معمولا نیاز به فضا های منعطف با کاربری های متنوع دارند از این سیستم استفاده می کنند. برای کاهش تغییر مکان جانبی در ساختمان های بلند سیستم های دوگانه استفاده می شود که از مهاربندی و یا دیوار های برشی بهره می گیرند و معمولا در هسته داخلی قرار داده می شوند زیرا در این نقاط انعطاف پذیری پلان زیاد مهم نیست.

به علت هزینه بالای اتصالات خمشی موجود در این سیستم ساختمان های با ارتفاع کم ممکن است از این سیستم در چند دهانه محدود استفاده شود. دیگر دهانه های مفصلی تنها بار های قائم را تحمل کرده و توسط دهانه های دیگری که قاب خمشی هستند پشتیبانی می شوند.اتصال تیر به ستون معمولا قائم بوده و تلاش می شود که بعد از تغییر شکل نیز قائم باقی بماند. تیر ها با مقاومت در مقابل پیچش به تحمل بار های جانبی کمک می کنند.

۱- قاب پرتال با اتصالات مفصلی در مقابل نیرو های جانبی ناپایدار است

۲- اتصال خمشی در تراز پایه و اتصال مفصلی در تیر ، تغییر مکان زیاد

۳- اتصال مفصلی در پایه و تیر صلب با اتصال خمشی ،تغییر مکان زیاد

۴- اتصال خمشی در پایه و تیر صلب،تغییر مکان به نصف کاهش یافته

۵- پایه با اتصال مفصلی و اتصالات خمشی در تیر، تیر دارای نقطه عطف است

۶- بار قائم، پایه مفصلی، تیر با اتصال خمشی ، تیر دارای دو نقطه عطف است

۷- بار جانبی ، تمام اتصالات مفصلی ، نقطه عطف در تیر و ستون

۸- بار قائم ، تمام اتصالات خمشی ، نقطه عطف در تیر و ستون

۹- تغییر شکل قاب با چند دهانه تحت بار جانبی

۱۰- تغییر شکل قاب با چند دهانه تحت بار قائم

 

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳