سخن در باب (فضا) تلاش در جهت تعریف پذیر ساختن مفهومی است که به ذات ،معنای واحدی ندارد.بحث در این باب ،خالی از پرداخت های فلسفی نبوده و نیست.

 

شاید به این دلیل است که معاصرانوفلاسفه بیش تر نگاهی تجربی یا ذهنی به این مفهوم داشته اند و کوشش برای پدیدار سازی آن به صورت مفهومی پیشینی ،بیش تر مورد توجه بوده است.در حال معماری ،بیش تر به معنای کالبدی و عینی فضا توجه داشته است.شاید در قرن اخیر ،نگاه عمده به مقوله ی فضا ،نگاهی صرفا همراه با مولفه های اجتماعی و مردم شناختی بوده است…

فصل اول:مفهوم فلسفی فضا

فصل دوم: مفهوم فضا در معماری و شهرسازی

فصل سوم: فضا در عصر الکترونیک و معماری مجازی

فصپل چهارم: فضا کانسپت و طراحی فضا

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳