اسکیس کشیدن-دیدن-اسکیس کشیدن

دیدن آنچه که قبلا برایتان امکان‌پذیر نبود از جمله امتیازات غیرمنتظره ی اسکیس کشیدن میباشد که راه حل اصلی ارتقای مهارت های اسکیس را نیز به دنبال دارد.اسکیس کشیدن بر یک اساس منظم و با قاعده عملا فرصتی را برای تجربه ی مشاهده به دست میدهد.
به منظور بهره گیری از فرصت مشاهده، بهتر است نوعی از آگاهی جدید را از دنیای بصری اطراف خود فرض بکنیم.در هرکدام از مثال ها، اسکیس کشیدن نیازمند توجه دقیق به موضوع طراحی ست که منجر به آگاهی تازه ای میشود.لیوان آب منعکس کننده ی نور، اجزای یک خودروی جیپ، ویژگی های نمای یک ساختمان و شکل و قواره ی ویژه ی یک نوع درخت.
با توجه به اینکه اسکیس کشیدن و دیدن منوط به یکدیگر هستند، مشکل بتوان مشاهده را بدون اسکیس کشیدن یاد گرفت و بالعکس.بنابراین ترسیم، راه حل مشاهده ی موثر و مشاهده، راه حل ترسیم موثر است.با توجه به این اوصاف باید از کجا شروع کرد؟ نیروی محرکه ی ترسیم/مشاهده همچون موتور نیازمند استارت جهشی ست.انگیزش، عامل اصلی شروع اسکیس کشیدن میباشد.اگر شما علاقه و لذت اولیه ی خود را از اولین تلاش های اسکیس کشیدن به دست آورید، مشاهده را شروع و همین منجر به بهبود اسکیس کشیدن و افزایش انگیزش میشود.

کار آقای امیر اقدم از هنرجویان کلاس اسکیس و راندو… استاد آرتور امید آذری

8-001_400_02

کار آقای سعید پاشا از هنرجویان کلاس اسکیس و راندو… استاد آرتور امید آذری

1-001_400_04

 

 

کار خانم هستی کهوازاده از هنرجویان کلاس اسکیس و راندو… استاد آرتور امید آذری

2-001_400_01

کار خانم نگار حسن پور از هنرجویان کلاس اسکیس و راندو… استاد آرتور امید آذری

3-001_400_01

 

کار خانم شمیسا شایقی از هنرجویان کلاس اسکیس و راندو… استاد آرتور امید آذری

5-001_400

 

کار خانم سما میر احمدی از هنرجویان کلاس اسکیس و راندو… استاد آرتور امید آذری

4-001_400_01

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳