نحوه راندو منظر یا Landscape :

برای کشیدن درخت ابتدا باید تنه درخت را ترسیم نماییم و سپس برگها را. توجه داشته باشید که شاخه ها بصورت کامل ترسیم نمیشوند و قسمت های سفید توسط رنگ پر میشود. درختای گرد درون دایره و درختهای سوزنی مانند کاج درون یک مثلث ترسیم میشوند.

49_400

46_400

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳