دست آورد مهمی که در سازماندهی وسیع انبوه سازی مسکن کاربرد داشت و به فرم های ساده ی انتزاعی تبدیل میشد،به صورت ترکیب بندی های منحنی شکل ومارپیچ،که به نحوی بسیار هنرمندانه درهم ادغاام شده و از وحدت یکپارچه ای برخوردار بودند و سرانجام در نهایت دقت در شکل دهی فضاهای عمومی،با قوس های دایره ای شکل مختلف المرکز متنوع نقش مهمی داشتند.

معمار قرن بیستم ، آیلو،امیل Aillaud,Emile

آیلو،امیل

Aillaud,Emile

تولد در مکزیک به سال۱۹۰۲٫مجموعه های مسکونی که اوبعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه طراحی کرد،شامل لس کورتی لایر درپانتین(۶۰-۱۹۵۷و۵۶-۱۹۵۵)و_وایسبرگ در فورباخ(۱۹۶۱و۱۹۵۹)ولاگراند بورن،در گریگ نی(۷۱-۱۹۶۴)ی،نشان دهنده ی تلاش هایی در جهت جبران یکنواختی ناشی از کاربرد وسیع روش های صنعتی ساز بود.

دست آورد مهمی که در سازماندهی وسیع انبوه سازی مسکن کاربرد داشت و به فرم های ساده ی انتزاعی تبدیل میشد،به صورت ترکیب بندی های منحنی شکل ومارپیچ،که به نحوی بسیار هنرمندانه درهم ادغاام شده و از وحدت یکپارچه ای برخوردار بودند و سرانجام در نهایت دقت در شکل دهی فضاهای عمومی،با قوس های دایره ای شکل مختلف المرکز متنوع نقش مهمی داشتند.

این مجموعه های مسکونی به نحوی شورانگیز تکانه ای در هویت معماری محیط مجاور پدید آوردند.

پروژه های آیلو امیل

پروژه های آیلو امیل

پروژه های آیلو امیل

پروژه های آیلو امیل

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳