تکنیک های متنوعی جهت بیان کیفیت بافت از ارائه دقیق الگوهای پیش زمینه ی موضوعات تا ارائه انتزاعی تر بافت سطوح دورتر وجود دارد.گزینه های متعددی از تکنیک را میتوان در این بخش ملاحظه کرد و البته لازم است روش های مورداستفاده سایر طراحان معمار را نیز در نظر گرفت.

5_400_03

زمانی که طراح مشغول ایجاد طیف تیرگی است،غالبا تمایز میان بافت و رنگ مبهم می باشد.
برای مثال آجر،غالبا به وسیله ی خطوط افقی متراکم ارائه میشود. خطوط ضمن اینکه ردیف های افقی آجر را یه خاطر میاورند، طیف خاکستری را ایجاد کرده که ممکن است آجر تیره تر به نظر آید.

1_400_13

2_400_07
بهنگام نمایش بافت های متراکم مثلا آجر،لازم است از کیفیات گستره ی رنگی آن نیز آگاه باشید.اگر کیفیت حال شده برای رنگ سطح بیش از حد تیره باشد،ممکن است لازم شود که نمود بافت را کاهش دهید،تغییر جزئی در راندوی بافت کافی میباشد.
در صورتی که تراکم بافت به اندازه ی کافی طیف تیرگی ایجاد ننماید،ناحیه ی مورد نظر را میتوان با هاشورهای اضافه تیره نمود.

3_400_05

 

4_400_06

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳