برای این موضوع،ترکیبی از تکنیک های شبکه و شکل را جهت ایجاد اسکیس مورد استفاده قرار خواهید داد.

 

main_400
موزخ گوگنهایم، بیلبائو اسپانیا، فرانک گری

قرار گیری دقیق ستون بزرگ در چارچوب تصویر،کلید اصلی تعین موقعیت سایر عناصر منظر مورد طراحی است.با قرار دادن ستون در موقعیت مناسب،ممکن است اسکیس را با ترسیم دو منحنی بالای آن و سپس چندین منحنی مهم دیگر ادامه بدهید.اگر این مرحله را به خوبی انجام دهید،بقیه ی اسکیس نسبتا آسان خواهد بود.

1_400_12

2_400_06

3_400_04

اسکیس نهایی

 

fin_400