راه حلهای نوآورانه برای طراحی و ساخت ساختمانهای بلند مرتبه

در این مقاله روندهای نوآورانه در در طراحی ساختمان های بلند مرتبه را به چالش می کشد. هدف از این مطالعه بررسی روش های نوین طراحی ساختمان برای آسمان خراشهای زیست محیطی با در نظر گرفتن ملاحظات اقلیمی و زیبا شناسی است.

روندهای نوآورانه در در طراحی ساختمان های بلند مرتبه برج های شیراز (برند ساختمانی آرتور)

در این نوشتار اصول اساسی معماری زیست اقلیمی ارائه شده است. مسائل مربوط به فرم ها و حالت های ساختمان در نظر گرفته شده است. با توجه به تعامل آنها با سایر عناصر فناورانه ، سازنده و برنامه ریزی مانند “جداره های سبز” ، سیستم های کنترل خورشیدی غیر فعال و فعال ، محوطه سازی ، سیستم های کنترل هوشمند دما و رطوبت ، کارایی استفاده از نمای دو پوسته، در شرایط مختلف آب و هوایی را تجزیه و تحلیل می کنند. آسمان خراش های زیست محیطی اکنون به گونه های جدیدی از ساختمان ها تبدیل شده اند و به شکل گیری محیط های متراکم اما دارای ارزش های آسایش محیطی و افزایش سرمایه منابع طبیعی کمک می کنند. این روش طراحی نشان می دهد که چگونه چشم انداز و ارتباط یک رویکرد سیستمی سبز و اقلیم گرا، برای طراحی و ساخت پروژه های مرتبط می توانند به صرفه جویی در انرژی در حیطه معماری و شهرسازی منجر شود و با راه حل های مهندسی و ساخت محقق می گردد.

در نظر گرفتن، اقلیم ، شرایط آب و هوایی، زیست محیطی در روند طراحی برج های شیراز (برند ساختمانی آرتور)

شهرنشینی با سیستم های سنتی در جهت شکل گیری محیط های شهری باعث آلودگی زیست محیطی ، منطقه ای ، مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، جمعیتی و سایر می گردد. بنابرایننیاز به اصلاح رویکردهای موجود طراحی و ساخت ساختمان های بلندمرتبه مشهود است. مطالعات انجام شده نشان دهنده اهمیت توجه به ساختارهای همگام با معماری زیست محیطی است. ایجاد تعامل بین طبیعت و معماری به عنوان پس زمینه ایی فعال و پویا برای ساخت و ساز است. به عبارتی ساختمان ها مصرف کننده انرژی نیستند و در واقع خود سبب احیا و ذخیره انرژی و افزایش سرمایه منابع طبیعی می گردند. بنابراین در نظر گرفتن، اقلیم ، شرایط آب و هوایی، زیست محیطی، فرهنگ و ملاحظات اجتماعی در روند طراحی و ساخت حائز اهمیت است. به عنوان مثال در طراحی پروژه ” برج های شیراز” علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات اقلیمی و فرهنگی به الگوی باغ ایرانی توجه ویژه ایی شد.کثرت در عین وحدت در خطوط کلی، هندسه و مصالح اجرایی، تنوع فضایی باغ ، تنظیم فاصله دید، ، طرح کاشت وترکیب¬¬بندی‌های متفاوت از گونه‌های گیاهی درکالبد برج ها بازتعریف شدند.این مفاهیم شالوده روند شکل گیری برج های شیراز را شکل داد. شیراز در بخش مرکزی ایران واقع شده است و آب و هوای گرم و خشک دارد. خشکی هوا مشهود است. بنابراین استفاده از پوشش گیاهی و جداره های سبز در چهار نمای برج های شیراز می تواند این شرایط را بهبود بخشد.کانال های عمیق تهویه مطبوع، سیستم های هوشمند کنترل دما و استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین انرژی لازم سیستم های گرمایشی و سرمایشی از ملاحظات زیست محیطی است که در طراحی و ساخت لحاظ شده است.

توجه به تعامل عناصر فناورانه ، سازنده و برنامه ریزی جداره های سبز در  برج های شیراز (برند ساختمانی آرتور)

منبع: هیئت تحریریه سایت ایران معماری

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳