Villa Design

توجه به سایت این ویلا ،که در بستر طبیعت می باشد از ایده های اصلی شکل گیری آن می باشد. این سایت از پوشش گیاهی مناسبی برخوردار است، طراح آن بیشترین توجه خود را به بهره گیری از این منظر ، معطوف داشته است. بنا بر همین موضوع ، فرم اولیه شکل گرفته است .

Villa Design

رابطه سایت با بنا

از نقاط قوت در این طراحی می توان به :

استفاده بهینه از منظر در سایت

استفاده بهینه از خطوط لنداسکیپ در چیدمان خارجی بنا

ایجاد ارتباط قوی میان  درون و بیرون بنا

حداکثر بهره مندی از آب و پوشش گیاهی در طراحی آن اشاره کرد.

Villa Design

همانطور که در تصویر مشخص است دسترسی به بنا از طریق شکل زمین می باشد ،طراح از این پتانسیل سایت، برای ارتباط دهی بخش های مختلف ویلا ، به خوبی بهره برده است.

Villa Design

در طراحی داخلی ،طراح از ساده گرایی استفاده کرده است .

Villa Design

استفاده از رنگ سفید در طراحی داخلی مشهود است واز لحاظ روان شناسی محیط در عین تضاد با محیط خارج، مکمل آن می باشد.

Villa Design

سطوح افقی و مسطح ،تعبیه شده در بنا، حداکثر استفاده مصرف کننده با طبیعت را مقدور می سازد.

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳