محمدرضا جاسبی/جلسه دوم/راندو
با استفاده از رنگهای روشن وتیره وترکیب آن بر روی حجم پر وخالی بودن حجم را نشان داده است.
استفاده از رنگ های کمرنگ برای مناظر اطراف، حجم را بیشتر نمایان کرده است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳