دلارام رفعت/جلسه سوم/راندو/از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم
با توجه به استفاده از صفحات افقی و عمودی در طرح از رنگ خاکستری برای بهتر نشان دادن صفحات عمودی استفاده شده است.
با تاکید بر پوشش گیاهی وآسمان حجم بهتر نشان داده شده است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳