محمد امین باغبان/جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم
.استفاده از رنگ های گرم همانند تونالیته قهوه ایی و ترکیب آن بارنگ سبز در راندو به هماهنگی و تعادل بصری رسیده است.
.نکته:استفاده از خودکار سفید سبب خوانایی بهتر راندو شده است.
تابستان۹۳

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳