پرسپکتیو

اساس پرسپکتیو ˛ شناخت خط افق˛ میدان دید و یافتن درست نقاط گریز در صفحه است .

تذکر : توجه داشته باشیم که حجم مورد نظر پرسپگتیو از مخروط دید خارج نشود ˛ زیرا موجب تغییر شکل حجم می شود .

یکی از راه های نشان دادن حجم و عمق جسم ‚پرسپکتیو است .انواع پرسپکتیو از نظرحالت قرار گرفتن اشیا در محیط با یکدیگر تفاوت دارند . نقطه ای که جهت شعاع دید را تعیین می کند ‚” نقطه گریز ” نامید می شود .

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

 

اسکیس

پرسپکتیو یک نقطه ای :

در پرسپکتیو یک نقطه ای تمام اشیا با خط دید ناظر موازی هستند. از مزایای این نوع پرسپکتیو سادگی و سرعت و ترسیم آسان و اندازه گیری آن است .

در این پرسپکتیو تمام خطوط موازی به یک نقطه گریز می روند و دید از یک زاویه است . به همین دلیل کاربرد محدودی دارد .

در این پرسپکتیو ˛ اگر مسیر خطوط را دنبال کنیم در دورترین نقطه ی مسیر به یکدیگر می رسند .

 

 

اسکیس

پرسپکتیو دو نقطه ای با ایجاد فضا :

همیشه قسمتی از بنا که به زمین متصل می شود باید قوی تر و تیره تر باشد و از درختان و عناصر محیطی برای ایجاد فضای منفی استفاده می کنیم .

با انعکاس بنا بر روی زمین می توان حس باران را القا کرد .

از نظر هنرمندان عصر رنسانس باید جهان و اجزای ان را به دقت مشاهده کرد .در این دوره واقع گرایی در نقاشی و مجسمه سازی آغاز شد . نقاش فلورانسی در نیمه اول قرن پانزدهم پرسپکتیو را در نقاشی ابداع کرد .

اسکیس

اسکیس اسکیس ارشد

 

پرسپکتیو سه نقطه ای

در تمام پرسپکتیو ها نکته ی مهم به دست آوردن نقاط گریز درست در صفحه می باشد .

توجه داشته باشیم که حجم مورد نظر پرسپکتیو از مخروط دید خارج نشود˛زیرا موجب تغییر شکل حجم می گردد.

در پرسپکتیو سه نقطه ای سه دسته خط وجود دارد که هرکدام از این خطوط به نقطه گریز خود می روند . این پرسپکتیو برای نشان دادن ارتفاعات عمودی به کار می رود و جسم یا سوژه باید در مخروط دید قرار داشته باشد.

در این پرسپکتیو اغراق را به وضوح مشاهده می کنید

اسکیس ارشد معماری کنکور اسکیس اسکیس اسکیس چیست؟

پرسپکتیو دو نقطه ای دید پرنده:

در دید پرنده هرگز آسمان ترسیم نمی شود و در پشت بنا با فضای سبز ایجاد بعد می کنیم .

سقف تا حد امکان سایه نخورد چون سفیدی خود سقف ایجاد کنتراست می کند.

دراین پرسپکتیو از دید یک پرنده یا شخصی که در هواپیما نشسته به پایین نگاه می کنیم .اصلی ترین قسمت این پرسپکتیو قسمت بالای احجام است .بام ساختمان ˓سایت مجموعه و مسیر ها .

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳