بهاره پورعلی-کلاس اسکیس وراندو-شیت بندی

بهاره پورعلی_کلاس اسکیس وراندو_از کتاب معمارانه آرتور۴

.از راندو تک رنگ استفاده شده است.

.استفاده از راندو با رنگ متضاد روی زمینه تیره باعث جذابیت کارشده است.

.از هاشور مورب برای نشان دادن انعکاس شیشه استفاده شده است.

. از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید استفاده شده است.

.برای نشان دادن بافت از خطوط عمودی روی بنا استفاده شده است.

.برای بستن کادر از درخت استفاده شده است.

.از خطوط واگرا برای نشان دادن خط آسمان استفاده شده است.

 

 

بهار پورعلی _کلاس کروکی

.از هاشور با شدت زیاد وکم برای نشان دادن دوری و نزدیکی استفاده شده است.

.در کروکی با نشان دادن جزئیات درخت حس فضا بهتر منتقل شده است.

بهار پور علی_کروکی_آرتور امید آذری
بهار پور علی_کروکی_آرتور امید آذری

 

 

بهارپورعلی_کلاس راندو_معمارانه آرتور۴

.از راندو با رنگ های خنثی استفاده شده است.

.استفاده از خطوط افقی روی بنا باعث حس تعادل در کار شده است.

.بازتاب بنا در کف نشان داده شده است.

.راندوی اطراف بنا نامنظم و با رنگ های تیره ، به خاطر تاکید بیشتر بر بنا است.

.از راندو با تکنیک تاچ استفاده شده است.

بهار پورعلی_کلاس راندو_آرتورامید آذری
بهار پورعلی_کلاس راندو_آرتورامید آذری

 

 

بهار پورعلی_کلاس راندو_معمارانه آرتور۴

.به کار بردن خطوط افقی روی بنا باعث تعادل در کار شده است.

.خطوط خطوط مورب روی صفحات عمودی باعث جذابیت کار شده است.

از تکنیک لکه گذاری استفاده شده است.

.در راندوی کف از رنگ هایی که باهم همخوانی دارند استفاده شده، که باعث جذابیت کارشده است.

از هاشور برای ایجاد سایه در راندو استفاده شده که جهت تابش خورشید را نشان می دهد.

 

 

بهار پورعلی_کلاس راندو_آرتور امیدآذری
بهار پورعلی_کلاس راندو_آرتور امیدآذری

 

بهار پورعلی_کلاس پرسپکتیو

.در راندو از هاشورهای افقی ونقطه برای نشان دادن تفاوت متریال استفاده شده است.

. برای نشان دادن حس فضا و تناسب با بنا از فیگور در راندو استفاده شده است.

. از راندوی تک رنگ استفاده شده است.

.راندوی آسمان و کف همخوانی دارد.

.راندوی مناظر با رنگ تیره باعث تاکید بیشتر بر بنا شده است.

بهارپورعلی_کلاس پرسپکتیو_آرتورامیدآذری
بهارپورعلی_کلاس پرسپکتیو_آرتورامیدآذری

 

 

بهاره پورعلی-کلاس راندو و اسکیس

.از رنگ ها در راندو به صورت جسورانه استفاده شده است که همخوانی با کاربری آن دارد.

.از دیاگرام در شیت بندی استفاده شده است.

.توضیحات روی پلان به درک بهتر کاربری افزوده است.

.در راندو از اشکال گرافیکی استفاده شده که به جذابیت آن افزوده است.

.ایجاد سایه در بنا برای نشان دادن جهت تابش خورشید.

.راندوی گرافیکی محیط همچون آسمان با خطوط منحنی باعث زیبایی کار شده است.

تابستان ۹۳

بهاره پورعلی-اسکیس وراندو
بهاره پورعلی-اسکیس وراندو

 

 

بهاره پورعلی-کلاس راندو و اسکیس

.پرزانته بسیار جسورانه به کار رفته است.

.توضیحات روی شیت به درک بهتر از بنا افزوده است.

.در پرسپکتیو داخلی از دو رنگ مشکی و قرمز کنار هم استفاده شده است که به جذابیت کار افزوده است.

.از چرخش خطوط برای نمایش بهتر محیط پیرامون استفاده شده است.

.از فیگور برای نشان دادن مقیاس با محیط پیرامون به کار رفته است.

.از سایه در بنا برای نشان دادن جهت تابش خورشید استفاده شده است.

تابستان ۹۳

 

بهاره پورعلی-اسکیس وراندو
بهاره پورعلی-اسکیس وراندو

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳