راندو در معماری

انتشار کتاب ” پارادایم های مساله در معماری”

کتاب «پارادایم های مساله در معماری؛ با رویکردی به طرح مساله فرهنگ گرا و کاربرد محور در معماری» منتشر و روانه بازار کتاب شد.

مولف: دکتر مسعود ناری قمی
ناشر: انتشارات علم معمار رویال

نوشتار  فوق در مورد «تعیین کننده» ها در طرّاحی معماری است؛ امّا نه از دید روند طرّاحی، بلکه از منظر نظامی که معماران در درون آن حرکت و فعالیت می کنند؛ نقش این نظام و فرآیندهای پس زمینه آن، از عرصه هایی است که کمتر مورد توجّه قرار گرفته است.
در این گفتارها، سعی شده است که نشان داده شود، معماری، پیش از آنکه بتواند تعریف شود، در بسترهای هشت گانه ای جریان می یابد که از بُن با هم متمایزند؛ آنچنانکه تعریف معماری در هریک از این هشت بستر مفهومی (که نام «پارادایم» بر آنها نهاده شده است)، با دیگر بسترها، متمایز خواهد بود، چه رسد به ارزش ها و شیوه های عمل؛ لذا دیگر نمی توان از یک «چیز» به عنوان معماری نام برد، بلکه باید از معماری ها یاد کرد.

آنچه این معماری ها را از هم متمایز می کند، در وهله اوّل، «مسأله»ای است که معماری برای پاسخ به آن، به صحنه می آید و نه پاسخ کالبدی آن؛ لذا این تقسیم بندی با دیگر تقسیم بندی های رایج معماری برحسب سبک، تاریخ، فلسفه و … این تمایز را دارد که به منشأ و علّت وجودی معماری، به عنوان پایه طبقه بندی، رجوع کرده است.

پس از طرح این هشت گانه، این کتاب که در پنج فصل، به ایجاد چارچوب نظری لازم برای پارادایم جایگزین این هشت گانه می پردازد، که بتواند در این روزگار، ما را به سمت تحقّق رشته و حرفه ای برای واقعیت بخشی به آرمان «سرپناه حضور انسانی»، سوق دهد؛ تعریف ساده ای که تمام وجوه انسانی معماری را پوشش می دهد.

این چارچوب، با تأکید بر نقش بنیادی فرهنگ کلّی در مقابل فرهنگ جزیی و فرهنگ نهاد معماری، سامان داده می شود و پس از ارایه آن، در فصل چهارم، برای «شناخت مسأله» در این پارادایم جدید، راهکارهای عملی تری ارایه می شود و مدلسازی نوینی برای کاربرد موضوعات روانشناسی محیطی در طرّاحی، معرفی می شود. فصل پنجم نیز ضمن بیان روندی برای استخراج ایده آل های فرهنگی (با تأکید بر فرهنگ اسلامی) به ارایه نمونه کاربردی این راهکارهای عملی اختصاص دارد و به نوعی به روند برنامه دهی و طرّاحی اوّلیّه در پارادایم پیشنهادی، می پردازد.

منبع خبر: www.MemarNews.com

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳