سطح مشترک تیر و ستون در نما

نوع سطح مشترکی که ستون و تیر در نما ایجاد می کنند از نظر معماری و سازه ای دارای اهمیت می باشد.در مورد اتصالات خمشی از نظر سازه ای بهترین کار قاب کردن تیر به صورت مستقیم در درون ستون است. انتقال ممان بدون پیچش در این حالت به صورت بهینه انجام می گیرد. اگر این کار در نما مشهود باشد می تواند به زیبایی یک قاب خمشی را نشان بدهد. ممکن است تیر ها پشت ستون ها قرار بگیرند تا حالت عمودی را الغا کنند و یا در جلوی ستون قرار بگیرند و حال افقی را نشان دهند با این حال هر دو حالت به علت نامتقارن بودن در تیر پیچش و در ستون خمش ایجاد می کنند.

4_400_02

۱- جلوه بصری قاب
۲- تیر قاب شده در درون ستون

۳- مقطع تیر قاب شده در ستون
۴- جلوه بصری ستون
۵- تیر پشت ستون
۶- مقطع شکل ۵ که یک کوپل را ایجاد کرد
۷- جلوه بصری تیر
۸- تیر در جلوی ستون

۹- مقطع شکل ۸ که یک کوپل را ایجاد کرده.