طیف تیرگی

فضا و فرم از طریق الگو های طیف تیرگی ایجاد شده به وسیله ی نوربرما آشکار میشوند.
اسکیس کشیدن غالبا اولین فرصت کسب آگاهی از درجه ی طیف تیرگی(از روشنی به سیاهی)
و تاثیر آن بر ادراکمان از جهان بصری است.
تاثیر طیف تیرگی و جزئیات به کار برده شده در اسکیس روستای مقابل را در نظر بگیرید و
درآن تامل کنید که چگونه حس ادراک فضا و مقیاس از خطوط ساده ی ساختمان ها ظاهر میگردد.
اگر به اسکیس کشیدن عادت کنید،نمونه های مشابه را در موقعیت های مختف کشف خواهید
کرد.برای مثال ویژگی نمای یک بنا(اسکیس بالا)،غالبا به بازی میانن سایه ها و تضاد شدید
طیف تیرگی بین پنجره ها و دیوار ها بستگی دارد.گسترده ی زیاد الگوها زیبای برگ های یک
درخت نیز کاملا از طریق تنوع در طیف تیرگی قابل تشخیص هستند.

هنرجو : خانم رومینا لاهیجی

c-001_400_01

هنرجو : خانم سحر صالحی

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppppp_400

هنر جو : خانم هستی کهوازاده

jjjjjjjjjjnbvc_400_01

jjjjjjjjjjjjjj_400
هنرجو : خانم نگار حسن پور

k-001_400