مجتمع مسکونی نکیسا

بدون تردید آنچه که یک طراحی را شاخص می سازد، پاسخ به انتظارات مالک و طراح به طور توامان می باشد. شناخت نیاز بهره بردار و ارایه پاسخ منطقی به این نیاز در طراحی، آن چیزی که یک طرح را موفق و ماندگار می کند. بنابراین رعایت اصول طراحی دراین روند می تواند باعث به وجودآمدن آن چیزی شود که در نهایت حس آشنا و آرامش بخش حضور در خانه را به تمامی معنا ایجاد می کند. 

مجتمع مسکونی نکیسا

 

 

 

از این منظر، دفتر معماری و طراحی مهندس آرتور امیدآذری و همکاران، با رویکرد علمی و هنری آکادمیک، مجموعه ای به هم پیوسته از ریتم و تقارن را در طراحی مجتمع مسکونی نکیسا پدید آورده است.
نمای ترکیبی و مدرن مجتمع به صورت آمیزه ای موفق از طرح و رنگ، به خوبی توانسته است خود را در مرزهای افقی و عمودی انتهایی، بازتعریف نماید.

مجتمع مسکونی نکیسا

 

نمای مجتمع متشکل از قاب های ظریف و شکسته، رنگ های متضاد و متکامل و پر و خالی شدن های فضایی مناسب، نمایی سیال و سبک را رقم زده است. همجواری مصالح گوناگون، به همراه طراحی هوشمندانه فرم اجزا، باعث ایجاد حس تحرک و پویایی شده است. بازی هنرمندانه با قاب، ایجاد شکست در این قابها و تاکید عملی بر چینش فضاهای پر و خالی، بر ظرافت و شفافیت نما افزوده است. همچنان که استفاده از ظرفیت فضایی تراسها برای حضور فضای سبز در نما، لطافت، سرزندگی و طراوت را ایجاد کرده است. و در مجموع حسی دلنشین از حضور یک خانه را در محیط پیرامون سبب شده است.

تقسیم بندی مناسب نما، استفاده بجا از المان های ظاهری، ایجاد حس تقارن و یگانگی، باعث به وجودآمدن منظر دلنشینی ازحجمهای متفاوت شده است.

طراحی هدفمند مجتمع با بهره گیری مناسب از اصل تقارن در جایابی ورودی، محور اصلی ساختمان را به درستی نمایان و شاخص کرده است.