مجتمع اداری سروین
طراحی مجموعه های اداری واجد ویژگی های خاصی است که حضور نسبتا طولانی کارکنان در محیط اداری را تحت تاثیر پارامترهای منفی روحی قرار ندهد.

مجتمع اداری سروین

نمای ساختمان به عنوان اولین جلوه حضور بنا در محیط پیرامونی و نیز مهمترین عنصر بصری در نظام شهری از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. نمای مدرن و ترکیبی مجتمع سروین با نگاهی به عناصر معماری سنتی ایرانی همچون حضور کرکره های چوبی نمادین در پشت پنجره ها، شکل گرفته است.
استفاده از متریال جدید چوب در نماسازی و تلفیق آن با سنگ، رویکرد نوینی است که در پاسخ به تقاضای تنوع طلب جریان اجرای ساختمان ایجاد شده است. در نمای مجتمع سروین ضمن به کارگیری این دو متریال در کنار یکدیگر، با استفاده از طراحی هماهنگ عناصر معماری سعی در ایجاد نمایی مدرن و استفاده بصری بجا از قابلیت های این نوع متریال شده است.
سطوح بازشو با فرم مستطیل های کشیده و عمودی، در ترکیب با باریکه های چوبی سایه بان های تزیینی، استفاده از محوری بلند در تعریف مرز جانبی ساختمان، و در همسویی با عرض نسبتا کم زمین، بنایی بلند را به تصویر کشیده اند.

مجتمع اداری سروین

از سویی دیگر، تکرار این عناصر در انتخابی منظم و گونه گون، ریتم و حرکت را در نما سبب شده است. جداسازی محدوده های پر و خالی نما با طراحی قابی فلزی در اطراف محدوده تراسها، خوانایی و نظم نما را بیشتر نموده است. و در عین حال استفاده از مفصل نرده ای در کنج محور عمودی ساختمان، موجب تداوم جریان ریتم و حرکت نماست.

مجتمع اداری سروین

همچنین ورودی مشخص و خوانای ساختمان و جدایی ورودی افراد با ورودی اتومبیل، تعریفی دقیق از مقیاس کارکردی بنا ارایه می کند.