تعریف عرصه

به تعدادی ازفضاها و عملکردهای سازگار که با هم وابستگی معمــاری داشته و در بخش مشخصی از نقشه طرح ما مکان یابی گردند را عرصه گوییم.
عرصه خصوصی عبارتند از : اتاق خواب – حمام – اتاق کار – اتاق مطالعه
عرصه خانوادگی عبارتند از : غذا خوری – آشپزخانه – هال – نشیمن
عرصه پذیرایی عبارتند از : پذیرایی – نهارخوری
عرصه خدماتی عبارتند از : پارکینگ – موتورخانه – انبار
عرصه فضای باز عبارتند از : باربیکیو

عرصه خصوصی:
ازمهمترین قسمتهای ساختمــــان مــــی باشد . فضــــایی است غیــــر رسمی و در صورت مکان بایــد در بهترین و مهمترین موقعیت طراحی مکان یابی شود .
برای یک زندگی متعادل و متوازن لازم است بین زندگی جمعی و خصوصی تعادل بهوجود آیـــد . ما به همــــــان اندازه که احتیاج به هم نشینی با افراد خانوادهداریم به همان اندازه نیز احتیاج به داشتن محیط خلوت با خود بودن , تفکر و عبادتو استراحت داریم . عرصهخواب شامل اتاق خواب بچه , اتاق خواب والدین , کتابخانه و گاهی هم اتاق خواب میهمانمی باشد . ایــــن بخش از ساختمان به عنوان خصوصی ترین و آرام ترین بخش خانه , ضمن نزدیکی به فضـــــــای خانوادگی مانند نشیمن و آشپزخانه ,معمولا به طور مستقل و دوراز پذیرایی میهمان طراحی می شود.
تجهیزات عرصه شامل: فرش، رختخواب، گنجه لباس، دسترسی مناسب به فضای خدماتی، وسایل گرمایش و سرمایش.

عرصه خانوادگی :
شامل فضای نشیمن و آشپزخانه میـباشد و در خانـــــه های بزرگتر , صبحــانه خوری نیز به ایـن مجموعه اضــافه میشود . این عرصه رو به آفتاب و فضایحیاط میباشد . در صــورت امکـــــان دسترسی مستقیم به حیاط و بالــکن طراحی میشود .عملکرد: خانواده باید فضای لازم برای ادامه زندگی جمعی خود را داشته باشد. چنین فضایی علاوه بر آنکه امکان جریان یافتن اعمال مختلف زندگی خانواده را می‌دهد، اغلب فعالیتهای فردی را نیز سبب می‌شود. این «فضای زندگی» عنصر اصلی مسکن خانوار سنتی است.
تجهیزات این فضا عبارتند از: فرش، تلویزیون، رادیو، میز، گنجه ظروف، وسیله تکیه دادن، گل و گلدان وسایل گرمایش و سرمایش. ایوان یا حیاط در فصولی خاص به عرصه مشترک تبدیل می‌شود.

عرصه پذیرایی و مراسم :
فضاهای عمومی خانه شامل پذیرایی , غذاخوری و ورودی وسیله ارتباط بیــــن اعضـــای خانواده , افراد فامیـــل , دوستان و همسایگان میباشد .به علاوه این فضاها محل برگزاری جشنها و مــــراســم ها مـــــی باشد . نـحوه ی دسترسی و ورود به این فضا بخش مهمی ازطرح را تشکیل می دهد .
پذیرایی از مهمان، سنتی دیرینه است که ریشه در فرهنگ و عادات مردم ایران دارد. این عرصه تا حد امکان باید از حریم زندگی خصوصی خانواده جدا بماند.
تجهیزات: فرش، پشتی، گنجه، گل و گلدان. میز، مبلمان.

عرصه خدماتی و پشتیبانی :
راحتی آسایش زندگی در یکخانه بستگی به پیش بینی و طراحی عناصر خدماتی مورد نیاز مانند : پارکینگ , انبار،موتورخانه و زیرزمین دارد . اگرچه یک خانه ممکن است فقط یکی از این عناصر را داشته باشد

عرصه فضای باز و خصوصی :
طراحی یک خانه میسر نخواهدشد مگر اینکه همزمان با طراحی فضای داخلی طراحی حیاط و محوطه در واحد همسایگی مدنظرقرار گیرد . فضای باز خانه و همچنین فضای نیمه باز خانه بسته به اینکه در ترکیب باکدام یک از حوضه های خصوصی و خانوادگی قرار گیرند به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیممی شوند . اینحوضه از خانه باید از طریق مکان یابی مناسب فضا ها و استفاده از فضای سبز و محوطه سازی از دید عابران و همسایگان محفوظ بماند . استفاده از آبنما نیز در چنین فضاهایی الزامی است.

فضای ورودی و خروجی:
فضای ورودی خانه، فضای مکث و توقفی است که شخص را برای ورود و خروج آماده می‌کند. در ضمن فضای واسطه‌ای بین عرصه عمومی و عرصه خصوصی درون خانه نیز می باشدوباید حریمی برای فضاهای داخلی خانه ایجاد کند و آنها را از معرض دید افراد بیگانه خارج سازد.

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳