۱۹ آبان ۱۳۹۳

مسابقه طراحی سردر دانشگاه صنعتی شریف

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

کنفرانس زن ، معماری و شهر

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی مدیرت یکپارچه ی شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

مسابقه انتخاب سردر دانشگاه شریف

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

سخنرانی علمی آقای دکتر علیرضا تغابنی

گروه مهندسین ایران معماری با مدیریت آرتور امیدآذری بخشی را درقالب اطلاع رسانی در حیطه هنر و معماری ایران و جهان، تدوین نموده است تا امکان […]