این کتاب در فصل اول آموزش گام به گام راندو را آموزش می دهد و با آموزش عناصر محیطی و پرسپکتیو وارد فصل بعدی می گردد .

در فصل دوم طراحی منظرمطرح می شود و راندو از سایت پلان شروع فصل می باشد و به راندو نما و مقاطع منتهی می گردد .
درفصل سوم راندو در دکوراسیون داخلی آموزش داده می شود .
درفصل چهارم فضاهای ایران با راندو به هنرجویان ارائه می گردد .