بخش اول : مفهوم دیدن و نقش آن را درترسیمات مطرح می گردد و با معرفی ابزار و جزئیات در کروکی به معرفی ابزار طراحی می پردازیم

بخش اول : مفهوم دیدن و نقش آن را درترسیمات مطرح می گردد و با معرفی ابزار و جزئیات در کروکی به معرفی ابزار طراحی می پردازیم و مفهوم خط ، سطح ، حجم ، نور ، سایه ، تناسبات ، پرسپکتیو …. مورد بررسی قرار می گیرد .
درفصل دوم فضا در معماری تعریف می شود و عناصر تشکیل دهنده درفضا مورد بررسی قرار می گیرند .
در بخش سوم تمام عناصر محیطی آموزش داده می شوند.
در بخش نهایی کروکی گام به گام آموزش داده می شود و با تمرین ازیک هندسه ساده به یک کروکی می رسیم .

برای دیدن تصاویری از صفحات کتاب اینجا کلیک کنید.