آیدا،تا که فومی

Aida,Takefumi

آیدا،تا که فومی Aida,Takefumi

تولد در توکیو به سال۱۹۳۷٫یکی از اعضاء آرشیتکست گروپ بود.روش معماری او به معماری پنهان معروف شد،به طوریکه ساختماندر داخل خود مخفی بود،برای نمونه ساختمان انستیتو کودکستان اوزاکا(۱۹۷۴)،و از این رو کنترل هوشیارانه ای در شیوه ی بیانی معماری پدید آورد،مانند خانه ی نیروانا در فوجی ساوا(۱۹۷۲)،یا پروژه ی معروف  به خانه ی فنا در موتسورا که در سال۱۹۷۴طراحی شد.

یادبود کشته شدگان جنگ توکیو
Kasuga / توکیو ۱۹۸۸

یادبود کشته شدگان جنگ توکیو

آیدا،تا که فومی Aida,Takefumi

آیدا،تا که فومی Aida,Takefumi

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳