تبیین مفهوم پرسپکتیو در معماری معاصر ایران

پرسپکتیو

پرسپکتیو ابزاری تدوینی و ترسیمی نیست بلکه در برگزیده اندیشه هایی می شود که بیشتر در تعریف فضا یا نگرش آدمی نسبت به بارهای معنایی فضا دارند. این مقاله جستاری پیرامون مقایسه ادراک فضا توشط پرسپکتیو در نقاشی و معماری جهان غرب و شرق است. در بیشتر پژوهش هایی که تا به امروز در مقایسه تطبیقی میان فضای نقاشی و معماری صورت گرفته، به معیارهای ظاهری بسنده شده و پژوهشی در زمینه رابطه مفهومی میان این دو هنر به طور جدی صورت نپذیرفته است. به دلیل تغییر معنا و شکل پرسپکتیو در شرق و غرب ، دوره های زمانی متفاوتی برای این مقاله انتخاب شده است، از جمله دوران هنر نگاری، دورن رنسانس و عصر مجازی. با توجه به اهمیت فضا در معماری ایران، به قیاس پرسپکتیو در فضای خیالی مینیاتور های ایرانی و همچنین در فضای شبکه ای پرداخته ایم و با توجه به خصوصیات هر یک از آنها و نوع نگاهی که پرسپکتیو در هر دوره داشته، در نهایت به جدولی تطبیقی دست یافته ایم که می تواند راهگشای تبیین مفهوم پرسپکتیو برای معماری معاصر ایران در عصر مجازی و دنیای شبکه ای باشد.

کلمات کلیدی: پرسپکتیو، پیوند مفهومی فضای معماری و نقاشی، هنر نگاری، هنر رنسانس، هنر مجازی

ادامه مطالب در فایل PDF زیر موجود است.

برای دانلود روی کلمه پرسپکیو زیر کلیک کنید……

لینک دانلود: پرسپکتیو

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳