مراکز-شهر-

انتشار کتاب ” مراکز شهری؛ از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری “

تألیف:
دکتر امیر شکیبامنش؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
دکتر مهشید قربانیان؛ مدرس گروه شهرسازی دانشگاه هنر

ناشر: طحان
سال انتشار: ۱۳۹۴
تعداد صفحه: ۲۵۶
قیمت: ۳۰۰/۰۰۰ ریال

مراکز شهری در گذشته نقش به سزایی را در حیات جمعی ساکنان شهرها بر عهده داشتند و کیفیت حقیقی شهرنشینی در طول تاریخ، در بستر آن ها تجلی می یافت. تغییر و تحولات ناشی از رشد تکنولوژی و ورود مدرنیسم سبب رکود و تغییر نقش بسیاری از این مراکز گردید.آنچه که هدف اصلی این کتاب بوده و در سرتاسر این مطالعه نیز همواره به جستجوی آن در بستر مراکز شهری پرداخته می شود، مفهوم حقیقی ((کیفیت)) است. اهمیت این مفهوم تا بدان حد است که بسیاری آن را مهمترین وظیفه و رسالت طراحی شهری می دانند.

نگارندگان کتاب حاضر تلاش بسیاری نموده اند تا مجلدی کاربردی را در جهت ارتقاء کیفیت عرصه عمومی مراکز شهری در اختیار جامعه طراحان شهری، راهبران حرفه ای و مدیران شهری کشور قرار دهند.


شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳