محسن ابراهیمی/راندو /جلسه سوم/از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم
از رنگ های خنثی و پخته برای بهتر نشان دادن صفحات عودی و افقی کنار هم استفاده شده است
رنگ آسمان به گونه ای انتخاب شده که حجم بنا بهتر نمایان شود.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳