شادی لطفی/کلاس پرسپکتیو /انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم
.استفاده از خطوط قوی و اسکیسی می تواند خود به ارائه بهتر حجم کمک کند.
ترسیم سایه با استفاده از هاشور با قلم خودنویس به گویایی ارائه منجر شده است.
.ترکیب پلان و سایت پلان از نقاط قوت این شیت می باشد.
تابستان ۹۳

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳