قسمت اول از ۲۴ سبک مهم دکوراسیون داخلی
۲۲ خرداد ۱۳۹۵
خانه ایی با شکست های معمارانه
۲۴ خرداد ۱۳۹۵

سبک های مهم و پایه در طراحی و دکوراسیون داخلی

(قسمت دوم از ۲۴ سبک مهم دکوراسیون داخلی + توضیح سبک)

 

۶-سبک ماوریک (تک رو)

ایــن ســبک بخشــی از ســبک مــدرن اســت.   ایــن ســبک نویــن، مبتکرانــه، غیرمعمــول و خــلاف عــرف و بــدون قیــود و قانــون اســت. ســاختار ایــن ســبک بــه گونــه ای اســت کــه از وســایل و احجــام هــم پوشــان اســتفاده مــی کنــد. رنــگ هــا کامــلا تصادفــی انتخــاب مــی شــوند حتــی رنــگ هــای مورداســتفاده بــرای یــک اتــاق.

۰۲۰ ۰۳۰ ۰۴۰ ۰۱۰

 

۷- سبک ژاپنی

تمیزبــودن، کــم کــردن جزئیــات و توجــه بــه ســادگی ازخصوصیاتــت بــارز ســبک ژاپنــی اســت فریــم غالــب درآن مربــع اســت. وجــود عناصرخاصــی ماننــد: تاتامــی مت(کــف پــوش حصیــری بافتــه شــده از ســاقه برنــج) واشیتســو(اتاقی پوشــیده شــده ازتاتامــی مــت) درهــای کشــویی، میــز کوتــاه و صندلــی آن بــه نــام زابوتــن. توکونرمــا: اتاقــک آلاچیــق ماننــد و همینطورکاکمونــو، ســوئی ســکی، ایکبانــا، بــن ســای، تــوری از ویژگــی هــای ایــن ســبک اســت. بــاغ آرایــی ژاپنــی کــه تحــت تأثیــر آئیــن هــای شــینتووذن بــوده جلــوه خاصــی بــه آن بخشــیده اســت.

۰۱۰ ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۴۰

۸- سبک هندی

بارزتریــن عنصــر در ایــن ســبک رنــگ اســت. وجــود تزئینــات کوچــک ماننــد قلیــان، شــطرنج، ســوزن دوزی ظریــف، چهــل تکــه و مندیــر ( معبــد کوچکــی کــه هــر جایــی در خانــه غیــر از اتــاق خــواب مــی تــوان قــرار داد) و اســتفاده از نقــوش شــیوا، لاکشــمی، گانشــا وهمینطــور نقــش فیــل (اعتقــاد هندوهــا بــر بــه ارمغــان آوردن ثــروت) از خصوصیــات آن محســوب مــی شــوند

۰۴۰ ۰۲۰۰۳۰

۹- سبک چینی

ســه اصــل مهــم در ایــن ســبک وجــود دارد: ســادگی، انــرژی و طبیعــت، کــه مهمتریــن اصــل پیــدا کــردن مــکان مناســب بــرای هــر وســیله مــی باشــد. کاربــرد چــوب بــه عنــوان یــک متریــال طبیعــی در ایــن ســبک زیــاد دیــده مــی شــود. کاربرداصــول فنــگ شــویی (بــاد و آب). برقــراری اعتــدال میــان انــرژی هــا یکــی دیگــر از خصوصیــات ســبک چینــی اســت. عناصــر مهــم درفنــگ شــویی: آب، آتــش، خــاک و چــوب و فلــز هســتند.    مهمتریــن اصــل فنــگ شــویی پرهیــز از انباشــتگی و بــی نظمــی واصــل دیگــر دقــت در رنــگ محیــط اطــراف اســت. گیــاه بامبوبــه نحــوی اعجــاب انگیزهــر  اصــل فنــگ شــویی را وارد محیــط مــی کنــد. ۵ رنــگ هــای اصلــی کاربــردی در ایــن ســبک مشــکی، طلایــی، زرد و قرمــز هســتند

۰۱۰ ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۴۰

 

 

۱۰- سبک مراکشی

طراحــی داخلــی ایــن ســبک معــروف اســت بــه ســبک عجیــب و غریــب. عناصــر اصلــی در آن فــرش، کاشــی، ظــروف رنگــی، ســفال فانــوس، آثــار فلــزی، کــف پــوش ســفالی قرمــز، ســکوهای بیــرون زده از دیــوار، مبلمانــی باچــوب هــای منبــت و مشــبک، ســایه بــان بــالای تخــت، حیــاط اندرونــی (ریــاض)، چــراغ هــای خفــا، کاشــی زلیــج، تجیــن ورنــگ هــای مــورد مصــرف (آبــی فیــروزه ای و کبــود) ســفید و ســبز هســتند.

 

۰۱۰ ۰۲۰ ۰۳۰

 

دفتر معماری AOA  با مدیریت آرتور امیدآذری کلیه خدمات مربوط به دکوراسیون داخلی منازل ویلا رستوران و …. همراه با کادری مجرب را به صورت حرفه ای ارائه  می دهد.

برای اطلاع از چگونگی انجام پروژه ها با دفتر معماری تماس بگیرید.

سایت :  http://iranmemari.com/

تلفن:  ۲۲۹۸۳۳۸۸۵

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان نگارستان پنجم، پلاک ۵۳، واحد۴

دیدگاه ها بسته شده است