جایزه پریتزکر
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
قسمت دوم از ۲۴ سبک مهم دکوراسیون داخلی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵

سبک های مهم و پایه در طراحی و دکوراسیون داخلی

(قسمت اول از ۲۴ سبک مهم دکوراسیون داخلی + توضیح سبک)

۱-  سبک ایرانی

ســبک ایــران دارای ویژگیهایــی اســت کــه  از ارزشــی ویــژه برخــوردار اســت: ویژگیهایــی چــون طراحــی مناســب، محاســبات دقیــق، فــرم درســت پوشــش، رعایــت مســائل فنــی و علمــی در ســاختمان، ایوانهــای رفیــع، ســتونهای بلنــد و بالاخــره تزئینــات گوناگــون کــه هریــک در عیــن ســادگی معــرف شــکوه ســبک ایرانــی اســت.

۰۱۰ ۰۲۰

۲-    سبک مینیمالیسم

تاریــخ ســبک مینیمالیســم (کمینــه گرایی)یــا ســاده گرایی یــا ساده پســندی یــا مینیمالیســم (بــه انگلیســی: ) یــک مکتــب هنــری اســت کــه اســاس Minimalism آثــار و بیــان خــود را بــر پایــه ســادگی بیــان و روش هــای ســاده و خالــی از پیچیدگــی معمــول فلســفی و یــا شــبه فلســفی بنیــان گذاشته اســت.     کمینــه گرایــی را می تــوان زاییده هنرمنــدان روس دوره پــس از انقلاب اکتبر روســیه دانســت کــه ســاختارگرا بودند و بــه خلاصه نمایــی و اشــکال هندســی گرایــش داشــتند. ماننــد مالویــچ بــا اثــر «ســفید روی ســفید» تجربیــات  بــر هنرمنــدان ۶۰ و ۱۹۵۰هنرمنــدان روســیه در دهــه  ســفید ًاروپــا و امریــکا ماننــد مجموعــه تابلوهــای تمامــا رابــرت راشــنبرگ جــوان و کارهــای تک رنــگ ایــو کلیــن، و ســری آکــروم پیــرو مانتزونــی اثــر گذاشــت و بــه نــوع دیگــری بــر کارهــای مینــاکاری روی مــس رابــرت ریمــن و آثــار اگنــس مارتیــن کــه ترکیــب شــیارهای نامحســوس روی زمینــه تک رنــگ بــود، تاثیــر گذاشــت.     کمینــه گرایــی در شــکل های مختلفــی از طراحــی و هنــر، بــه ویــژه در هنرهــای تجســمی و موســیقی اســتفاده می شــود. کمینــه گرایــی پــس از جنــگ جهانــی دوم، در هنــر غــرب بــه وجــود آمــد و بیشــتر از ســوی هنرهــای  ۱۹۷۰ و اوایــل دهــه ۱۹۶۰تجســمی آمریکایــی در اواخــر دهــه میــلادی، گســترش پیــدا کــرد. ســاده گرایان بــر ایــن باورنــد کــه بــا زدودن حضــور فریبنــده ترکیب بنــدی و کاربــرد مــوارد ســاده و اغلــب صنعتــی کــه بــه شــکلی هندســی و بســیار ســاده شــده قــرار گرفتــه باشــند، می تــوان بــه کیفیــت نــاب رنــگ، فــرم، فضــا و مــاده دســت یافــت. از هنرمنــدان ایــن ســبک می تــوان بــه دیویــد اســمیت، دونالــد جــاد، ارنســت تــروا، ســول لویــت، کارل آنــدره، دن فلاویــن، رابــرت رایمــن، رونالــد

را اشاره کرد.ِبلادن و ریچارد س تصادفی پدید می آمد ً    آثار هنرمندان مینیمالیست گاه کاملا و گاه زاده شکل های هندسی ساده و مکرر بود. کمینه گرایی نمونه ای از ایجاز و سادگی را در خود دارد و بیانگر سخن رابرت  (کمتر غنی تر است). Less is moreبراونینگ است:

ویژگی های سبک طراحی و دکوراسیون مینیمالیسم    این سبک نهایت صحت و دقت است و هیچ چیزی بیش از حد و زیادی نیست، بدون زمینه ای گزاف و مجلل. همین طور که از اسم این استایل مشخص است، تاکید این سبک بر سادگی و بی آلایشی است. رنگ های مورد استفاده در این سبک ممکن است خیلی تیره و خسته کننده یا روشن باشند، یا در برخی موارد ممکن است از رنگ های درخشان و نمایشی استفاده شود. اجزا و وسایل مورد استفاده در یک مکان با طراحی داخلی مینیمالیست همین طور با اشکال هندسی مثل مربع، مستطیل و دایره می باشند، اما سطوح و ظواهر همه چیز صاف و ساده ، بدون جزئیات و بی آلایش است.

 

۰۳۰ ۰۴۰ ۰۱۰ ۰۲۰

۳-  سبک کلاسیک

این سبک یک سبک پالوده، توسعه یافته، با جزئیات و ریزه کاری های فراوان که در ساختار مبلمان و وسایل روشنایی و غیره یافت می شود. مبلمان و لوازم دیگر حکاکی شده و منبت کاری شده هستند. یک منزل با طراحی داخلی کلاسیک با چیزهای گلدار، و باگل و گیاه و اشکال افسانه ای مزین شده است.

۰۲۰ ۰۳۰ ۰۵۰ ۰۱۰

۴-  سبک کلاسیک با تفسیر جدید

ایــن ســبک، ســبک پالــوده شــده و بــا شــکوهی اســت. ســبکی اســت کــه جزئیــات ســبک کلاســیک بــا رویکــردی جدیــد در آن یافــت مــی شــود. فــرم کلــی ســبک کلاســیک از لحــاظ ســاختاری و همیــن طــور برخــی لــوازم منزلــی کــه در ســبک کلاســیک وجــود دارد در ایــن ســبک حفــظ شــده اســت و بــا عناصــر مــدرن ترکیــب شــده انــد. ایــن ســبک تلفیقــی بیــن قدیــم و جدیــد اســت.

۵- سبک روستیک rustic

ســبک روســتیک در فضاهای ویلایی کاربرد دارد  وکوشــش آن در بــه درون خانــه کشــیدن طبیعــت خالــص اســت. البتــه ســاختار خــام و نپختــه ای دارد و دارای اجزائــی ناصــاف و کمــی زمخــت اســت. مبلمــان و وســایل روشــنایی گاهــا از کنــده درخــت، تنــه و شــاخه ی درختــان و الیــاف و کنــف ســاخته مــی شــوند. ایــن ســبک در خانــه هــای ویلایــی و کوهســتانی و روســتایی یافــت مــی شــود.

۰۱۰ ۰۲۰ ۰۳۰

دفتر معماری AOA  با مدیریت آرتور امیدآذری کلیه خدمات مربوط به دکوراسیون داخلی منازل ویلا رستوران و …. همراه با کادری مجرب را به صورت حرفه ای ارائه   می دهد.

برای اطلاع از چگونگی انجام پروژه ها با دفتر معماری تماس بگیرید.

سایت :  http://iranmemari.com/

تلفن:۲۲۹۸۳۳۸۸۵

۴

دیدگاه ها بسته شده است