ویلایی در بستر طبیعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
ساخت ویلایی برای آرامش
۱۳ شهریور ۱۳۹۵

سبک های مهم و پایه در طراحی و دکوراسیون داخلی

(قسمت چهارم از ۲۴ سبک مهم دکوراسیون داخلی + توضیح سبک)

 

۱۶- سبک انگلیسی

ایــن ســبک خــود بــه ســبکهای متفاوتــی بــا نامهایــی کــه بیشــتر از القــاب و اســامی ملکــه هــا و یــا اشــراف زاده هــا بــوده طبقــه بنــدی مــی شــود، مــادر ایــن بحــث صرفــا بــه بــردن نــام و خصیصــه ای بــارزاز آنهــا اکتفــا مــی کنیــم

سبک ویلیام مری  (چوبهای انحنا دار شکل های S.C) سبک کویین آن (پایه های کابریولی و قوس دار S) ســبک جورجیــن (اســتفاده از روکــش چــوب پارچــه کوبــی، کاغــذ دیــواری، چــوب هــای ماهاگونــی، اقاقیــا) ســبک چندیــل (پایــه هــای کبدیولــی داشــتند کــه بــه پنجــه یــک گربــه میــان بــا توپــی کــه گرفتــه بــود ختــم مــی شــود) هپل وایت (صندلی با پشتی سپری یا قلبی شکل) شرایتون (پایه استوانه شیاردار یا مارپیچ) ســبک بیــرر میــر ( مــدال هــا بــا نقاشــی پرتــره زیــاد کاربــرد داشــت) ســبک باهــاوس (کارگیــری فلــز در قــاب صندلــی و مبلمــان زیادتــر شــده) پیشــگام مدرنیســم در معمــاری.

 

e ۰۲ ۰۳ ۰۴

 

۱۷- آرت نوو

احیاگــر ســبک تزئینــی درماتیــک بــاروک و هــدف آن نمایــش ارزش هــای تزئینــی خطــوط منحنــی. اســتفاده زیــاد از انــواع کــف پــوش هــای چوبــی از خصوصیــات ایــن ســبک اســت. نقاشــی روی شیشــه از ایــن ســبک  ابــداع شــد.

01 ۰۲ ۰۳

 

۱۸- سبک فرانسوی

طراحــی داخلــی بــه ســبک فرانســوی مشــهوربه دل فریبی و همچنین با نشــاطی اســت. ســبک فرانسوی در طراحــی داخلــی ترکیبی از ســبک روستیک(روســتایی) و ســلطنتی (شــاهانه ) اســت. (آرمــوار) یــک نــوع کمــد یــا گنجــه ی فرانســوی اســت کــه بــه خوبــی بــا بســیاری از وســایل دیگــر ترکیــب مــی شــود و در اتــاق هــای مختلــف یــک منــزل بــه ســبک فرانســوی وجــود دارد. آرمــوار یــک کمــد فرانســوی اســت و روی آن بســیار تزئیــن شــده و حکاکــی شــده اســت . رنــگ هــای مــورد اســتفاده در طراحــی داخلــی فرانســوی متفاوتنــد. در طراحــی داخلــی فرانســوی از رنــگ هــای طلایــی، آبــی، قرمــز، سبزاســتفاده مــی شــود. در ســبک فرانســوی از طــرح گل و گیــاه و بــرگ در قــاب آینــه و صندلــی هــای چوبــی بســیار اســتفاده مــی شــود. میــز و صندلــی هــای یــک منــزل بــا طراحــی داخلــی فرانســوی بیشــتر دارای لبــه هــای دالبــری شــکل هســتند تــا لبــه هــای صــاف و مســتقیم. در رنــگ آمیــزی دیــوار و ســقف یــک منــزل بــا طراحــی داخلــی فرانســوی ممکــن اســت از رنــگ هــای ســفید و کمرنــگ اســتفاده شــود، ولــی روی هــم رفتــه از طــرح و الگوهــای گل دار(گل گلــی) هــم اســتفاده مــی شــود. طراحــی داخلــی فرانســوی برجســته، دلربــا و شــیک اســت. برخــلاف چیــزی کــه اثــر افــراد فکــر مــی کننــد ســبک فرانســوی متظاهــر و خودنمــا نیســت بلکــه بســیار خاکــی و همینطــور مطبــوع اســت.

 

۰۵۰ ۰۶۰ ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۴۰

 

۱۹- سبک سوئدی

روشــن، ســاده، ســفید و آبــی خلاصــه ای از ســبک طراحــی داخلــی ســوئدی اســت. ســبک ســوئدی همچنیــن از روشــنایی  و آب و هــوای اســکاندیناوی الهــام گرفتــه اســت. زمســتان هــای طولانــی مــدت خســته کننــده باغــروب هــای زود هنــگام و روز هــای کوتــاه و کمبــود نــور طبیعــی ایــن ســبک را ناگزیــر ســاخته  کــه روشــنایی مــورد نیــاز را بــه فضــای داخلــی خانــه وارد کنــد. وجــود چیزهــای کمرنــگ، روشــن، پــر زرق و بــرق و پرجلــوه در دکــوری هــای یــک منــزل بــا طراحــی داخلــی ســوئدی معــروف اســت. همیــن طــور کــه دیوارهــا، کــف زمیــن و لــوازم و اثــاث منزل بــا رنــگ هــای کمرنــگ و روشــن نــور طبیعــی را منعکــس مــی کننــد، فضاهــای داخلــی کــه بــا ایــن ســبک طراحــی و دکوراســیون بنــدی شــده انــد، بشــاش، آرام انــد، حتــی در روز هــای تاریــک زمســتان گــرم و صمیمــی هســتند.

۰۴۰ ۰۵۰ ۰۲۰ PRIVAT APARTMENT

 

۲۰- سبک باروک

معمــاری بــاروک از ایتالیــا شــروع شــد و قســمت اعظــم اروپــا  تــا ۱۷را هــم بــه زیــر پوشــش خــود درآورد. تقریبــا از اوایــل قــرن  در بیشــتر کشــورهای لاتیــن گســترش یافــت. از ۱۸اواســط قــرن نظــر منتقدیــن قــرن نوزدهــم معمــاری بــاروک عبــارت اســت از معمــاری کلاســیک منحــط بی ســاختار و دارای تزئینــات نمایشــی زیــاد و عجیــب و غریــب اســت. بــاروک در معنــی اصلــی خــود عبارتســت از نامنظــم، مرواریــد ناصــاف و پرپیــچ و تــاب و یــا غیــر عــادی بــاروک نوعــی هنــر اســت کــه در آن قواعــد تناســب رعایــت نمی شــود و همــه چیــز بنــا بــه حــواس هنرمنــد نمایانــده می شــود. ایــن ســبک هنــری دارای روحــی از حرکــت و جنبــش اســت کــه نقطــه مقابــل ســکون کلاســیک اســت. هنرمنــدان در بــاروک بــر خــلاف دوران کلاســیک بــا احســاس خــود حرکــت می کننــد و احســاس را مقــدم بــر عقــل می دانســتند.

 

۰۲ ۰۳ ۷cc4b32b0b273f3c7fabd7e697ed11ae de2db90fa2fbd60388dbc885944bfe67 e3cd5ae1f2455fff619090bc3965a99a ۰۱دکورا

ماهیت معماری باروک

در معمــاری بــاروک ماهیــت اصلــی آفریده هــا عبارتنــد از:

ایجــاد هماهنگــی و هنجــار درمیــان عناصــر و مضامینــی گوناگون و درهــم آمیختــه نشــان متمایــز بــاروک نحــوه فکــری و احساســی آن اســت. آنچــه کــه ســیمای بــاروک را مشــخص می کنــد، بســط نوعــی جهــان بینــی مخصــوص اســت کــه در معمــاری خــود را در قدرتــی نــو نشــان می هــد. قدرتــی کــه فضاهــای مختلــف را بــا هــم می آمیــزد و وحدتــی شــگفت انگیز از ترکیــب اجزایــی متفــاوت بوجــود مــی آورد. لازم بــه ذکــر اســت ایــن نــوع نگــرش در تمامــی رشــته ها تــا از هــم گســیختگی ناشــی از عصــر صنعــت باقــی مانــد.    طراحــی فــراخ و در مقیــاس بــزرگ در فضایــی شــکوهمند و ابهــت انگیــز تعبیــه فضــای کلــی در مرکــز و منظــم کــردن ســایر فضاهــا بــه ســمت آن بــه خدمــت گرفتــن عناصــر اصلــی پیکرتراشــی و نقاشــی و ســایر هنرهــای تزئینــی بــرای ایجــاد اثــری کامــل.

 

 

دفتر معماری AOA  با مدیریت آرتور امیدآذری کلیه خدمات مربوط به دکوراسیون داخلی منازل ویلا رستوران و …. همراه با کادری مجرب را به صورت حرفه ای ارائه  می دهد.

برای اطلاع از چگونگی انجام پروژه ها با دفتر معماری تماس بگیرید.

سایت :  http://iranmemari.com/

تلفن:  ۲۲۹۸۳۳۸۸۵

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان نگارستان پنجم، پلاک ۵۳، واحد۴

 

دیدگاه ها بسته شده است