خانه ایی با شکست های معمارانه
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
ویلایی در بستر طبیعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۵

سبک های مهم و پایه در طراحی و دکوراسیون داخلی

(قسمت سوم از ۲۴ سبک مهم دکوراسیون داخلی + توضیح سبک)

 

۱۱- سبک مصری

هنــر مصــری ســبک هنــر توصیفــی اســت اســتفاده زیــاد از ســنگ هــای طبیعــی مثــل آهــک و حجــم هــای مکعبــی، حجیــم و خطــوط مســتقیم ســتون هــای قطــور و منقــوش و پنجــره هــای مشــبک چوبــی بــا رنــگ تیــره در معمــاری مصــری و نــوع خــاص پرســپکتیو آن وهمچنیــن اســتفاده از عناصــر بــارزی ماننــد: مصطبــه (مقابــر اشــرافی)، هیــرو گلیــف (بارزتریــن نقــوش دکواتیــو مصــری )، ســتون هــای کوتــاه و چــاق ،هیروگلیف،نقاشــی ســاکن و خشــک، نقاشــی پــر رنــگ و لعــاب، نقاشــی روی پاپیــروس، نقــش کنــده کاری شــده روی دیــوار، رابطــه نزدیــک بــا طبیعــت، لوتــوس، آنــخ (کلیــد زندگــی یــا کلیــد نیــل )، خــدای مــات، آنوبــوس، خپــری (سوســک بالــدار)، آمــن، وجــت، ایــارت، اوروبــوروس، بســت، کانوپیــک، اوبلســیک. در دکوراســیون مصــری وجــود طاقچــه هایــی پــر از اشــیاء تزئینــی و مجســمه و… دردل دیــوار هــا  جلــوه خاصــی بــه ایــن ســبک بخشــیده اســت.

۰۱۰

 

۱۲- سبک رومی باستانی

یکــی از ویژگــی هــای هنــر روم باســتان اســتفاده بجــا از تزئینــات و مجســمه ســازی اســت، ابــداع اســتفاده از ســردیس بجــای مجســمه کامــل در ایــن دوران بــروز کــرد و از عناصــر بــارز آن میتــوان بــه: فرســکو، کاتــورا، پانتئــون، موزلییــک هــای رومــی، باســیکیا، لامــپ هــای رومــی، فــوروم، کلســئوم، کاتاکومب اشــاره کــرد. طــاق هــای نیــم دایــره، اســتفاده از موزائیــک بــر دیــوار، نــواره، آب نمــا. ســونا و اســتخر. و تبدیــل نقاشــی دیــواری بــه کاغــذ دیــواری از رنــگ خصوصیــات معمــاری ایــن ســبک هســتند. در مبلمــان بــه ســبک رومــی تأکیــد بــر اســتفاده مختصــر از مبــل و صندلــی اســت و بیشــتر از تزئیناتــی مثــل موزائیــک هــا و نقاشــی هــای دیــواری و پارچــه هــای منقــوش و اشــیاء دکوراتیــو اســتفاده مــی کننــد. اســتفاده از صحنــه هــای جنــگ گلادیاتورهــا بــه عنــوان قطعــات موزاییــک شــده و تمایــز دهنــده ای بــرای دکــور منــزل اشــراف بــا عامــه بــوده اســت.

 

۰۲۰

Working Title/Artist: Kirtlington Park Room. England., ca. 1748 Department: ESDA Culture/Period/Location: HB/TOA Date Code: 09 Working Date: photography by mma 1996, transparency #2a scanned and retouched by film and media (jn) 7_22_03

۰۴۰

A 4509298 Working Title/Artist: Dining room from Lansdowne House, LondonDepartment: ESDACulture/Period/Location: HB/TOA Date Code: Working Date: 18th century (1765-68) Digital Photo File Name: DP246147.tif Online Publications Edited By Michelle Ma for TOAH 08/27/15

 

 

۱۳- یونان باستان

دوره های مختلف آن عبارتند از: دوره هندسی، کهن یونان، کلاسیک، هلنی شیوه های معماری یونانی به سه دسته تقسیم می شود:

۱- دوریسی

۲- ایونی

۳-کرنتی

قراردادن فرم سنتوری بر بالای ساختمان، استفاده از معماری هندسی بر پایه تناسب از ویژگی های این سبک است. مصالح عمده، آهک، و مرمرسفید. اختراع دولت شهر گام مهمی بود در زندگی شهری.

 ســبک چیدمــان رومــی و یونانــی بــر تقــارن و تعــادل تأکیــد دارد. معــروف تریــن نقــش در نقــوش یونانــی، زنجیــره یونانــی اســت. رنــگ برتــر ســفید و آبــی اســت. از خصوصیــات ســبک مــدرن یونانــی اســتفاده زیــاد از نــور طبیعــی اســت.

 

 

۰۲۰ ۰۳۰ ۰۱۰

۱۴- روکوکو

ایــن ســبک هماننــد ســبک بــاروک تجلــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه میــزان آراســتگی هــا در آن کمترشــده و بیشــتر از رنگهــای روشــن اســتفاده مــی شــود.

۰۱۰ ۰۲۰

 

 

۱۵- ویکتور یابی

در ایــن طــرح دیــوار بــه دو قســمت تقســیم مــی شــود کــه هــر قســمت بــا کاغــذ دیــواری یــا رنــگ تیــره جــدا مــی شــود.    مهمتریــن موضــوع در ایــن ســبک هماهنگــی و تعــادل اســت. اســتفاده ازشــمعدان هــای بــزرگ و چلچــراغ هــای بزرگشیشــه هــای منقــوش از نشــانه هــای ایــن ســبک اســت.

 

 

دفتر معماری AOA  با مدیریت آرتور امیدآذری کلیه خدمات مربوط به دکوراسیون داخلی منازل ویلا رستوران و …. همراه با کادری مجرب را به صورت حرفه ای ارائه  می دهد.

برای اطلاع از چگونگی انجام پروژه ها با دفتر معماری تماس بگیرید.

سایت :  http://iranmemari.com/

تلفن:  ۲۲۹۸۳۳۸۸۵

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان نگارستان پنجم، پلاک ۵۳، واحد۴

دیدگاه ها بسته شده است