ویلای شخصی هشتگرد

موقعیت                هشتگرد -کردان

تعداد طبقات                –

کارفرما                 خانم دکتر ناظری

آرشیتکت               آرتور امید  آذری

ویلای افشاریه

کارفرما : خانم دکتر بهشته ناظری
بنا در شهرک ویلایی افشاریه، نزدیک به اتوبان کرج – قزوین اجرا شده است.
با گشتی در محوطه و رسیدن به ویلا ، دیوارهای آجری پارامتریک به کار رفته در بخش ورودی، کششی ناخودآگاه به سوی بنا ایجاد می کند که پس از ورود و اندکی درنگ در مجموعه و مشاهده ی یکپارچگی و وحدت بین بنا و طبیعت انعکاس یافته در آب استخر و تقارن به وجود آمده ، حسی مدرن از معماری خانه – باغ های ایرانی القا می شود.
بازیافت و استفاده از آجرها و مصالح دورریز خانه قبلی در مسیر پیاده باغ و دیوار پشتی عمارت ، بیانگر احترام و جایگاه ویژه ی طبیعت در معماری خانه – باغ های ایرانی است.
پس از چند گام با عبور از پل معلق اتصال دهنده ی طبیعت و بنا، واقع روی استخر ، به طبقه ی همکف کوشک می رسیم که فضایی عمومی شامل حیاط و استخری داخلی، پذیرایی و آشپزخانه ای با نور مطلوب در جنوب می باشد.
برای رسیدن به طبقه اول باید از پله ای که به تمامی فضاهای عملکردی دسترسی دارد و حول ویدی سبز که با پیروی از فرم خانه می چرخد ، بالا رویم که علاوه بر چشم اندازهای داخلی و خارجی، موقعیت این وید به گونه ای محاسبه شده که وزش باد مطلوب شمال غرب به آب خارج از خانه و هدایت آن توسط وید به سوی پشت بام، فضای خنک مطلوب با تهویه ای طبیعی ایجاد می کند که یادآور جایگاه طبیعت در معماری خانه – باغ های ایرانی است.
پس از عبور از وید و ورود به بام سبز که از بام اصلی به طبقه ی دوم جاری شده ، می توانیم از چشم انداز کوه های شمالی استفاده کنیم، البته در این بام فیلتری برای جمع آوری آب باران و هدایت آن به منظور آبیاری گیاهان و استفاده های مشابه ، قرار گرفته شده است که باز هم بیانگر اهمیت حفظ و نگهداری از محیط زیست در خانه – باغ های ایرانی است.
پس از اندکی درنگ و عبور از بام سبز می توانیم به بخش خصوصی واقع در همان طبقه رفته و با چشم اندازهای طبیعی شرق استراحت کنیم.

ویلای هشتگرد

ویلای هشتگرد آرتور امید آذریویلاسازی

نماسازیاستاد آرتورویلاسازی